Rakkestad MDG vil ha en nullvisjon for tap av matjord i kommunen.

9. september 2015

En nullvisjon for tap av matjord betyr at jordarealer som blir omdisponert må erstattes av andre arealer. Hver kvadratmeter matjord som går tapt til andre formål må erstattes med minst en kvadratmeter med ny dyrket areal.

 

 

Årlig bygges det ned ca. 10 000 dekar med matjord i Norge, dette tilsvarer 1500 fotballbaner. Boligformål, næringsliv og transport er de tre som legger beslag på mest matjord.

Norge produserer bare nok mat til å dekke rundt halvparten av vårt eget kaloribehov, resten må vi kjøpe fra utlandet.

For å skaffe mat til Norges innbyggere legger vi beslag på 2,5 millioner dekar matjord i utlandet og bidrar med dette til økende internasjonale matpriser, samtidig som en milliard mennesker lever på sultegrensen i ulike deler av verden.

 

 

Et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser handler like mye om internsasjonal solidaritet som trygghet rundt egen mat.

Nedbyggingen av jordbruksareal blir derfor en etisk problemstilling som strekker seg langt utenfor våre egne grenser.

 

 

Det globale matbehovet øker. Innen 2050 kan vi være 9 milliarder mennesker på jorda. Ifølge FN går matjord på størrelse med 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt. Dette utgjør 100 millioner dekar per år globalt.

Dette er en utvikling som må snus og Rakkestad MDG mener vi må starte med oss selv. Med vår egen kommune.

 

 

Landbrukskommunen Rakkestad må gå foran og bidra til å snu den negative utviklingen ved å verne matjorden og dermed matproduksjonen i kommunen.

2015 er FNs internasjonale år for matjord og Rakkestad kommune må følge opp dette ved å innføre en nullvisjon for tap av matjord.